Μέλη των

Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο λειτουργίας της επιχείρησης αφού τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα προϊόντα ελέγχονται, πιστοποιούνται και κατηγοριοποιούνται κατά την αποθήκευση μέσω των πλέον σύγχρονων εργαστηριακών ελέγχων ώστε ο προμηθευτής μας να αμείβεται για την ποιότητα που πουλά, ενώ ο πελάτης μας να μπορεί να στηρίξει την λειτουργία του στην αξιοπιστία, την ομοιομορφία και ομοιογένεια των προϊόντων μας